Arnold Kłonczyński
Kandydat na rektora

Postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe

— Felix Lope de Vega

BADANIA I ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

 • Kontynuacja starań o uzyskanie statusu uczelni badawczej poprzez program projakościowego wspierania badań naukowych i publikacji wyników w najlepszych wydawnictwach
 • Zwiększenie udziału kadry naukowej UG w krajowych i międzynarodowych programach i projektach badawczych
 • Budowa międzynarodowych sieci badawczych
 • Uzyskanie najwyższych kategorii w parametryzacji
 • Wsparcie dla dyscyplin naukowych, które przystąpią do kolejnych parametryzacji
 • Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji wydarzeń naukowych na UG

KSZTAŁCENIE

 • Szczególna dbałość o jakość kształcenia poprzez dążenie do zmniejszenia liczebności grup
 • Stałe podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich przez program kursów i szkoleń oraz budowę platformy edukacyjnej zawierającej materiały dydaktyczne
 • Wsparcie nauczycieli akademickich w pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • Pełna dostępność uniwersyteckich form kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Elastyczność programów studiów przez wprowadzanie elementów kształcenia modułowego
 • Poszerzanie kompetencji społecznych studentów w ramach realizowanych programów studiów
 • Poszerzanie oferty kształcenia w języku angielskim oraz interdyscyplinarnych kierunków studiów związanych z tematyką morską
 • Rozbudowa oferty kursów, szkoleń i studiów podyplomowych

STUDENCI I DOKTORANCI

Uniwersytety od początku swojego istnienia były universitas magistrorum et scholarium (wspólnotami profesorów i studentów). Odwołując się do przeszłości również współcześnie należy pamiętać o podmiotowości studentów i doktorantów współtworzących uczelnie. Dlatego fundamentalna dla funkcjonowania Uniwersytetu jest współpraca z Parlamentem Studentów i Radą Doktorantów oraz wszystkimi organizacjami studenckimi i doktoranckimi funkcjonującymi na UG oraz:

 • Włączenie studentów i doktorantów do realizacji własnych badań naukowych (odrębne panele studencko – doktoranckie w ramach organizowanych konferencji na UG, publikacje wyników badań, włączanie do projektów grantowych)
 • Stworzenie procedur dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji (z różnych powodów np.: etnicznych, społecznych, płciowych)
 • Pogłębienie wśród studentów postawy odpowiedzialności społecznej poprzez uwrażliwienie na potrzeby różnych środowisk (w tym narażonych na wykluczenie)
 • Stworzenie stałej opieki psychologicznej
 • Usprawnienie przepływu informacji wewnątrz uczelni
 • Poszerzenie funkcji Biblioteki Głównej UG – miejsca promocji nauki i ośrodka życia akademickiego

WOKÓŁ UNIWERSYTETU

 • Stworzenie profesjonalnego systemu komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i budowa systemu koordynacji działań promocyjno-informacyjnych uczelni
 • Rozwijanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach SeaEU i innych programów europejskich
 • Wzmocnienie działalności eksperckiej UG
 • Wdrożenie programu ‘Uniwersytetu Otwartego’ (kursy, szkolenia, ogólnodostępna platforma edukacyjna…)
 • Współpraca z instytucjami kultury, samorządem, organizacjami pozarządowymi

O mnie

W Uniwersytecie Gdańskim pracuję od 2001 roku. Stopień doktora uzyskałem w 2005 r., a stopień doktora habilitowanego w 2013 r. podstawą była książka, która znalazła się w finale konkursu na najlepszą książkę historyczną roku (My w Szwecji nie porastamy mchem…. Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980, Wydawnictwo UG 2011)

Jestem historykiem, profesorem w Instytucie Historii UG. Prowadzę badania w zakresie historii Skandynawii, stosunków polsko – skandynawskich w XX wieku, dziejów polskiej społeczności emigracyjnej w Szwecji oraz dydaktyki historii. Jestem autorem ponad sześćdziesięciu publikacji w języku polskim, angielskim i szwedzkim (niemal wszystkie jednoautorskie) w tym trzech monografii oraz kilku książek współredagowanych

Jestem członkiem kilku krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych np. Instytut Polsko – Skandynawskiego w Kopenhadze. Spośród uzyskanych nagród za najważniejszą uważam Nagrodę Outstanding Teacher Award, przyznaną przez University of Chicago w 2007 roku.

W ostatniej dekadzie pełniłem szereg funkcji w Uniwersytecie Gdańskim:

 • 2011-2012- kierownik Studiów Podyplomowych Historii
 • 2012-2016 - Prodziekan ds. kształcenia i studentów, Wydział Historyczny
 • 2016-2019 – Prorektor ds. studenckich
 • 2019-2020 – Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Jestem organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, inicjatorem współpracy z wieloma instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i samorządami.